آهنگ میلاد راستاد آهای تموم زندگیم پشتت پر از نفرینه

آهنگ میلاد راستاد آهای تموم زندگیم پشتت پر از نفرینه
همراه ما باشید با دانلود اهنگ آهای تموم زندگیم پشتت پر از نفرینه با صدای زیبای میلاد راستاد با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰_۱۲۸
Milad Rastaad – Ahay Tamom » Download With Text And Online player In

میلاد راستاد آهای تموم زندگیم پشتت پر از نفرینه

اﻫﺎی ﺗﻤﻮم زﻧﺪﮔﻴﻢ ﭘﺸﺘﺖ ﭘﺮ از ﻧﻔﺮﻳﻨﻪ

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻮ ﭼﺠﻮری ﺟﺎد

ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻓﻜﺮ و ﺧﻴﺎﻟﺖ ﺗﻮ ﺳﺮم ﭼﺮا وﻟﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ

دﻟﺸﻮره و ﺗﺮس دارم ﭼﺠﻮری دﺳﺖ ﺑﺮدارم

اﺻﻠﺎ ﻣﻨﻮ ﻧﺨﻮاه ﺑﻤﻮن ﻣﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ رو دوﺳﺘﺪارم

دﻳﻮاری ﺷﻬﺮو ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﭼﻴﺪم

ﺑﻴﺎ ﺗﻤﻮم اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎ رو ﺧﻄ ﻛﺸﻰ ﻛﺮدم ﺑﻴﺎ

ﻟﺒﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ دوﺳﺖ داری و ﻣﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪم

ﺧﻮﻧﻪ رو ﺑﺮات ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﻴﺎ

ﻳﻜﻰ ﺑﻮد ﻳﻜﻰ ﻧﺒﻮد ﻧﻪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻰ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺑﺰار ﻳﺎدم ﺑﻴﺎد

اﻫﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﻮد دور ﻣﺎرو ﭘﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭽﻰ و ﺑﻌﺪ

ﻳﻬﻮ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﺑﺎز ﻛﺮدم و ﺗﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﺳﺮد

از درﻳﺎ اﻣﻮﺧﺘﻢ ﻫﺮ ﻛﻪ از ﺣﺪش ﮔﺬﺷﺖ ﻏﺮﻗﺶ ﻛﻨﻢ

ﺑﻰ وﻓﺎ ﻏﺮق ﺷﺪی ﺗﻮ اﺷﮏ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮی ﻧﺒﻮدت ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪ

ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﺸﺪ اﻟﺘﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﻐﺮورﻣﻮن

ﻏﺮق ﺷﺪﻳﻢ ﺗﻮ ﺣﻖ ﻧﺎﻣﻤﻮن ﻧﻪ ﺣﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻣﻮن

دﻳﻮارای ﺷﻬﺮو ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﭼﻴﺪم ﺑﻴﺎ

ﺗﻤﻮم اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎ رو ﺧﻄ ﻛﺸﻰ ﻛﺮدم ﺑﻴﺎ

ﻟﺒﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ دوﺳﺖ داری و ﻣﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪم

ﺧﻮﻧﻪ رو ﺑﺮات ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﻴﺎ

اﻫﺎی ﺗﻤﻮم زﻧﺪﮔﻴﻢ ﭘﺸﺘﺖ ﭘﺮ از ﻧﻔﺮﻳﻨﻪ

ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺮو ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺮو رﻓﺘﻨﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ دل ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻮ ﭼﺠﻮری ﺟﺎد

ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻓﻜﺮ و ﺧﻴﺎﻟﺖ ﺗﻮ ﺳﺮم ﭼﺮا وﻟﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ

دﻟﺸﻮره و ﺗﺮس دارم ﭼﺠﻮری دﺳﺖ ﺑﺮدارم

اﺻﻠﺎ ﻣﻨﻮ ﻧﺨﻮاه ﺑﻤﻮن ﻣﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ رو دوﺳﺘﺪارم

دﻳﻮاری ﺷﻬﺮو ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﭼﻴﺪم

ﺑﻴﺎ ﺗﻤﻮم اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎ رو ﺧﻄ ﻛﺸﻰ ﻛﺮدم ﺑﻴﺎ

ﻟﺒﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ دوﺳﺖ داری و ﻣﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪم

ﺧﻮﻧﻪ رو ﺑﺮات ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﻴﺎ

ﻳﻜﻰ ﺑﻮد ﻳﻜﻰ ﻧﺒﻮد ﻧﻪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻰ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺑﺰار ﻳﺎدم ﺑﻴﺎد

اﻫﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﻮد دور ﻣﺎرو ﭘﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭽﻰ و ﺑﻌﺪ

ﻳﻬﻮ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﺑﺎز ﻛﺮدم و ﺗﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﺳﺮد

از درﻳﺎ اﻣﻮﺧﺘﻢ ﻫﺮ ﻛﻪ از ﺣﺪش ﮔﺬﺷﺖ ﻏﺮﻗﺶ ﻛﻨﻢ

ﺑﻰ وﻓﺎ ﻏﺮق ﺷﺪی ﺗﻮ اﺷﮏ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮی ﻧﺒﻮدت ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪ

ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﺸﺪ اﻟﺘﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﻐﺮورﻣﻮن

ﻏﺮق ﺷﺪﻳﻢ ﺗﻮ ﺣﻖ ﻧﺎﻣﻤﻮن ﻧﻪ ﺣﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻣﻮن

دﻳﻮارای ﺷﻬﺮو ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﭼﻴﺪم ﺑﻴﺎ

ﺗﻤﻮم اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎ رو ﺧﻄ ﻛﺸﻰ ﻛﺮدم ﺑﻴﺎ

ﻟﺒﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ دوﺳﺖ داری و ﻣﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪم

ﺧﻮﻧﻪ رو ﺑﺮات ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﻴﺎ

میزاشتی ته اسمم میم!🖤

#میلادراستاد #غمگین #دپ #شاد #شادی #عید #سال_نو #جاده #سنگین #کلیپ_جدید

❤♪♪¦ //// ¦♪♪❤

میلاد راستاد آهای تموم زندگیم پشتت پر از نفرینه

پخش آنلاین موزیک دانلود آهنگ با کیفیت 128 دانلود آهنگ با کیفیت 320

دانلود تمامی آهنگ های میلاد راستاد

نظرات کاربران(نظر شما بعد از تایید نمایش داده میشود)

اولین نظر را در مورد این آهنگ شما ارسال کنید